ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.ย. 61 ชุมนุม To Be Number One
ครูและนักเรียนชุมนุม To Be Number One เข้าร่วมการแข่งขันการเต้นประกอบเพลง