ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 ประวัติโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 
       
         ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๗  กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอห้วยกระเจาขึ้นที่บ้านไผ่สี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยอยู่ในความดูแลของ     โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม  “ สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ ”  ซึ่งสถานที่ตั้งโรงเรียนได้มาจากการบริจาคที่ดินของ  นายเปรื่อง  ยี่สรง จำนวน ๒๘ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวาและ นางละออง ทองหาร จำนวน ๗ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวาเป็น ๒ แปลง รวม ๓๕ ไร่ ๓ งาน ๙๙ ตารางวา แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่แล้วเสร็จจึงต้องอาศัยเรียนชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านไผ่สี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ มีนักเรียนรุ่นที่๑ จำนวน ๔๘ คน แยกเป็นนักเรียนชาย ๒๙ คน นักเรียนหญิง ๑๙ คน ต่อมาเมื่ออาคารสร้างเสร็จเรียบร้อยจึงได้ย้ายมาอยู่ที่อยู่ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑ หมู่ ๒ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๗๐  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๘ โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม” มีนายสะอาด ทั่นเส้ง ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึง
วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๐  อาคารหลังแรกเป็นอาคารชั่วคราว ๑ หลัง ๔ ห้องเรียนและส้วมนักเรียน ๑ หลัง ๘
ที่นั่ง ด้วยเงินบริจาค ๒๐๐,๐๐๐ บาท
         พ.ศ. ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้แก่ อาคารเรียนถาวร ๒ หลัง
โรงฝึกงาน ๑ หลังบ้านพักครู ๑ หลังบ้านพักภารโรง ๑ หลังส้วมนักเรียน ๑ หลังและสนามบาสเกตบอล จำนวน
๑ สนาม
         พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุมัติให้สร้างหอถังน้ำบาดาล ๑ ชุดและกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้แก่บ้านพักครู ๑ หลังส้วมนักเรียน ๑ หลังถังเก็บน้ำฝน ๑ หลัง
รั้วคอนกรีตพร้อมป้ายหน้าโรงเรียนความยาว ๘๕ เมตรและถนนคอนกรีตจากประตูหน้าถึงโรงฝึกงานความยาว ๓๐๐ เมตร

ปัจจุบัน
          ปัจจุบันโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษามีนักเรียน ๓๕๕ คน ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการครู  ๒๒  คน พนักงานราชการ  ๑  คน ครูในโครงการทีชฟอร์ไทยแลนด์ ๓ คน ครูอัตราจ้าง ๒  คน  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน  แม่บ้าน ๑ คน 
มีเขตพื้นที่บริการ  ๔  ตำบลได้แก่      
1. ตำบลวังไผ่
2. ตำบลห้วยกระเจา
3. ตำบลดอนแสลบ
4. ตำบลสระลงเรือ