โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
121 หมู่ 2  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
เบอร์โทรศัพท์ 034-919785
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโดยย่อของโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
          ในปีพ.ศ.  2537  กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอห้วยกระเจา
ขึ้นที่บ้านไผ่สี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยอยู่ในความดูแลของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
“ สว่างเคลิ้มสุคนธีรสิทธิ์อุปถัมภ์ ”  ซึ่งสถานที่ตั้งโรงเรียนได้มาจากการบริจาคที่ดินของนายเปรื่อง  ยี่สรง จำนวน 28 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวาและ นางละออง ทองหาร จำนวน 7 ไร่ 1 งาน ๗๓ ตารางวาเป็น 2 แปลง รวม 35 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่แล้วเสร็จจึงต้องอาศัยเรียนชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านไผ่สี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2537 มีนักเรียนรุ่นที่1 จำนวน 48 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 29 คน นักเรียนหญิง 19 คน ต่อมาเมื่ออาคารสร้างเสร็จเรียบร้อยจึงได้ย้ายมาอยู่ที่อยู่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2538 โดยใช้ชื่อว่า  “ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ” มีนายสะอาด ทั่นเส้ง ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 จนถึงวันที่  11  พฤษภาคม  2540  อาคารหลังแรกเป็นอาคารชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียนและส้วมนักเรียน 1 หลัง 8 ที่นั่ง ด้วยเงินบริจาค 200,000 บาทพ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้แก่ อาคารเรียนถาวร 2 หลังโรงฝึกงาน 1 หลังบ้านพักครู 1 หลังบ้านพักภารโรง 1 หลังส้วมนักเรียน 1 หลังและสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม พ.ศ. 2539 กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุมัติให้สร้างหอถังน้ำบาดาล 1 ชุดและกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้แก่บ้านพักครู 1 หลังส้วมนักเรียน 1 หลังถังเก็บน้ำฝน 1 หลังรั้วคอนกรีตพร้อมป้ายหน้าโรงเรียนความยาว 85 เมตรและถนนคอนกรีตจากประตูหน้าถึงโรงฝึกงานความยาว 300 เมตร