โรงเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
121 หมู่ 2  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
เบอร์โทรศัพท์ 034-919785
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
มีลักษณะเป็นรูปพระปรางค์เขารักษ์
ความหมาย
  - พระปรางค์เขารักษ์ เป็นพระปรางค์ประจำอำเภอห้วยกระเจา
  - เปลวเทียน แสงสว่างแห่งปัญญา  
  - วงกลมล้อมรอบปรัชญา ภายในวงกลมล้อมรอบมีปรัชญาโรงเรียน เขียนคำว่า ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
 
สีประจำโรงเรียน
“ เขียว – แดง ”


คติพจน์
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
(ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้)
คำขวัญของโรงเรียน
"  เรียนดี มีวิชา จรรยางาม กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน "
ปรัชญา
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจริยธรรม
 
อัตลักษณ์
ยิ้มง่าย  ไหว้สวย
เอกลักษณ์
ศิลปะการแสดง
มาตรการส่งเสริม
๑.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
๒.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติด
คำขวัญของโรงเรียน