สัญลักษณ์โรงเรียน
  ตราโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  
 
เครื่องหมายโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมมีลักษณะเป็นรูปพระปรางค์เขารักษ์
ความหมาย
  - พระปรางค์เขารักษ์ เป็นพระปรางค์ประจำอำเภอห้วยกระเจา
  - เปลวเทียน แสงสว่างแห่งปัญญา  
  - วงกลมล้อมรอบปรัชญา ภายในวงกลมล้อมรอบมีปรัชญาโรงเรียน เขียนคำว่า ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
 
  สีประจำโรงเรียน  
 
" เขียว – แดง "

                    

 
  คำขวัญของโรงเรียน  
 
"  มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจริยธรรม "
 
  คติธรรม  
 
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
(ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้)
 
  อัตลักษณ์  
 
" ยิ้มง่าย  ไหว้สวย "
 
  เอกลักษณ์  
 
" ศิลปะการแสดง "

  มาตรการส่งเสริม  
 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง