วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 วิสัยทัศน์  

         ภายในปี 2565 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม จัดการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนานักเรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
4. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพในยุคศตวรรษที่ 21
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา