เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
 เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมทางด้านวิชาการ อาชีพ เพื่อตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
2. นักเรียนทุกคนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม
4. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ


 กลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความถนัดและความต้องการ
ของนักเรียนและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตและมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 :  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพก้าวหน้าทันเทคโนโลยี