ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020479
รหัส Smis 8 หลัก :
  71022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  020479
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยกระเจาพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HuayKraJaoPittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไผ่สี
ตำบล :
  สระลงเรือ
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  034-919785
โทรสาร :
  034-919785
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พ.ค. 2537
อีเมล์ :
  school@hjp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพลอยไพลิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระลงเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

เขตพื้นที่บริการ
 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลห้วยกระเจา
2
ตำบลสระลงเรือ
3
ตำบลดอนแสลบ
4
ตำบลวังไผ่