โรงเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
121 หมู่ 2  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
เบอร์โทรศัพท์ 034-919785
ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยกระเจาพิทยาคม
ที่อยู่ : 121 หมู่ที่   2   บ้านไผ่สี
ตำบล : สระลงเรือ
อำเภอ : ห้วยกระเจา
จังหวัด : กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 71170
โทรศัพท์ : 034-919785
โทรสาร  : 034-919785
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 13 พ.ค. 2537
อีเมล์ : hjpschool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.hjp.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สหวิทยาเขตพลอยไพลิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตำบลสระลงเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11 กม