โรงเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
121 หมู่ 2  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
เบอร์โทรศัพท์ 034-919785
ข้อมูลนักเรียน
ม.1
48
45
93
3
ม.2
44
39
83
3
ม.3
42
55
97
3
รวมมัธยมต้น
134
139
273
9
ม.4
23
30
53
2
ม.5
13
24
37
2
ม.6
20
17
37
2
รวมมัธยมปลาย
56
71
127
6
รวมทั้งหมด
190
210
400
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561