โรงเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
121 หมู่ 2  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
เบอร์โทรศัพท์ 034-919785
คณะผู้บริหาร

นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวนิดา ปรัชญรัตน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวณิชากร ชาวทำนา
รักษาการรองผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1