คณะผู้บริหาร

นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวนิดา ปรัชญรัตน
รักษาการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวณิชากร ชาวทำนา
รักษาการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1