การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2565)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาน 2565
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี