ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด ทั่นเส้ง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2537 - 11 พฤษภาคม 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายอังคาร เจริญผล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่และผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2540 - 31 มีนาคม 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายวรดร แสงอำนาจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ คงมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธันวาคม 2550 - 1 มกราคม 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสนาม ทับทิมใส
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2552 - 3 มกราคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป จำปาศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มกราคม 2553 - 30 กันยายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางอรณิชชา คชนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2554 - 11 พฤศจิกายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยะ จันทร์สนอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2556 - 25 ธันวาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ธันวาคม 2559 - 17 มกราคม 2562
อีเมล์ : knpnt37@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
อีเมล์ : Phattaranan.phu@hjp.ac.th