คณะผู้บริหาร

นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : Phattaranan.phu@hjp.ac.th

นางวนิดา ปรัชญรัตน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๑ กลุ่มอำนวยการ
อีเมล์ : Wanida.pra@hjp.ac.th

นางสาวณิชากร ชาวทำนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๒ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
อีเมล์ : Nichakorn.cha@hjp.ac.th

นางสาวพรเพ็ญ สืบบุก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ : Ponpen.Sue@hjp.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๔ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : Kamon.nin@hjp.ac.th

นางสาวกิติยา ลาภปฏิมาพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๕ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทร : 081-2909957
อีเมล์ : Kitiya.lap@hjp.ac.th