คณะผู้บริหาร

นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวนิดา ปรัชญรัตน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๑ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวณิชากร ชาวทำนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๒ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวพรเพ็ญ สืบบุก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๓ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป