คณะผู้บริหาร

นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวนิดา ปรัชญรัตน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๑ กลุ่มอำนวยการ

นางสาวณิชากร ชาวทำนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๒ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวพรเพ็ญ สืบบุก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๔ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวกิติยา ลาภปฏิมาพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๕ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ