คณะผู้บริหาร

นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวนิดา ปรัชญรัตน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวณิชากร ชาวทำนา
รักษาการรองผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1