กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจีรภา สังข์ไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณิชากร ชาวทำนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจุไรรัตน์ ปทุมสูติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2