กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจีรภา สังข์ไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณิชากร ชาวทำนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจุไรรัตน์ ปทุมสูติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2