โรงเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
121 หมู่ 2  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
เบอร์โทรศัพท์ 034-919785
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจีรภา สังข์ไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณิชากร ชาวทำนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจุไรรัตน์ ปทุมสูติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2