กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจุไรรัตน์ ปทุมสูติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : Jurairat.pra@hjp.ac.th

นางสาวณิชากร ชาวทำนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : Nichakorn.cha@hjp.ac.th

นายภาคิน บุญมี
ครูวิทยากรพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1