กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุไรรัตน์ ปทุมสูติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวณิชากร ชาวทำนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายภาคิน บุญมี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู