กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกันต์ฐิดารีย์ เจริญชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : Kanthidaree.cha@hjp.ac.th

นางวนิดา ปรัชญรัตน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : Wanida.pra@hjp.ac.th

นางอรษา สาระศาลิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2