กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกันต์ฐิดารีย์ เจริญชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางวนิดา ปรัชญรัตน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพราวพร นภาพงศ์สุริยา
ครู Teach For Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1