กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกิติยา ลาภปฏิมาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 081-2909957
อีเมล์ : Kitiya.lap@hjp.ac.th

นายอภิปลาย เข็มเพ็ชร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 061-4204705
อีเมล์ : Arpriply.khe@hjp.ac.th

นายนิติ เดชากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 082-1853978
อีเมล์ : Niti.Dec@hjp.ac.th

นายประภาส สุขสุทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : Prapas.suk@hjp.ac.th

นายณัฐพนธ์ นุชอนงค์
ครู Teach For Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : Natthaphon.nuc@hjp.ac.th