กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกิติยา ลาภปฏิมาพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิริยะ กิติกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอภิปลาย เข็มเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายนิติ เดชากุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่มสุข