โรงเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
121 หมู่ 2  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
เบอร์โทรศัพท์ 034-919785
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกิติยา ลาภปฏิมาพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายยศวัฒน์ ทับทิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายอภิปลาย เข็มเพ็ชร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายนิติ เดชากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายประภาส สุขสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายกฤติเดช นุชสำอางค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่มสุข
Teach For Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3