กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกิติยา ลาภปฏิมาพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายยศวัฒน์ ทับทิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายอภิปลาย เข็มเพ็ชร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายนิติ เดชากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายประภาส สุขสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายกฤติเดช นุชสำอางค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่มสุข
ครู Teach For Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3