กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกิติยา ลาภปฏิมาพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอภิปลาย เข็มเพ็ชร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายนิติ เดชากุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายประภาส สุขสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่มสุข
Teach For Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3