กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเกศริน สมบูรณ์ดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพรเพ็ญ สืบบุก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายธีรธร ปรัชญรัตน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวประทุมพร สิทธิวงศ์วณิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3