กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเกศริน สมบูรณ์ดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : Ketsarin.som@hjp.ac.th

นางสาวพรเพ็ญ สืบบุก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : Ponpen.Sue@hjp.ac.th

นายธีรธร ปรัชญรัตน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : Teerathon.pra@hjp.ac.th

นางสาวประทุมพร สิทธิวงศ์วณิช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : Prathumporn.sit@hjp.ac.th