กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรเพ็ญ สืบบุก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีรธร ปรัชญรัตน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวประทุมพร สิทธิวงศ์วณิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเกศริน สมบูรณ์ดี
ครูผู้ช่วย