กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธามชัยพัฒน์ ชูสิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2