โรงเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
121 หมู่ 2  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
เบอร์โทรศัพท์ 034-919785
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ