กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ว่าที่ร.ต.สุนิษา บุญมาก
ครูอัตราจ้าง