กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : Kamon.nin@hjp.ac.th

ว่าที่ร.ต.หญิง สุนิสา บุญมาก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : Sunisa.boo@hjp.ac.th