โรงเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
121 หมู่ 2  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
เบอร์โทรศัพท์ 034-919785
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอาภรณ์ เปรมปรีดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายยุทธนา ศรีสนิท
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายนพดล มูลผล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3