กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอาภรณ์ เปรมปรีดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : Arporn.pre@hjp.ac.th

นายยุทธนา ศรีสนิท
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : Yuttana.ses@hjp.ac.th

นายนพดล มูลผล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : Noppadon.moo@hjp.ac.th