กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอาภรณ์ เปรมปรีดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายยุทธนา ศรีสนิท
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายนพดล มูลผล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3