กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอาภรณ์ เปรมปรีดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายยุทธนา ศรีสนิท
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายนพดล มูลผล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2