กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอาภรณ์ เปรมปรีดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : Arporn.pre@hjp.ac.th

นายยุทธนา ศรีสนิท
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : Yuttana.ses@hjp.ac.th