บุคลากรทางการศึกษา

นายวิรัตน์ นาคเขียน
นักการภารโรง

นางสาวศิลาพร​ อาจคงหาญ​
เจ้าหน้าที่ธุรการ