โรงเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
121 หมู่ 2  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
เบอร์โทรศัพท์ 034-919785
บุคลากรทางการศึกษา

นายวิรัตน์ นาคเขียน
นักการภารโรง

นางสาวศิลาพร​ อาจคงหาญ​
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางฉลอง อยู่เอี่ยม
แม่บ้าน