ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิรัตน์ นาคเขียน
นักการภารโรง

นางสาวธนพร นัดที
แม่บ้าน