ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิรัตน์ นาคเขียน
นักการภารโรง

นางสาวสุพิศ เชื้อโพล้ง
แม่บ้าน