ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิรัตน์ นาคเขียน
นักการภารโรง

นางฉลอง อยู่เอี่ยม
แม่บ้าน