กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายยศวัฒน์ ทับทิม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเอกนารี คุ้นเคย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายนพพล ใจดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอลิษา พจนเรขา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายกฤติเดช นุชสำอางค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1