กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนพพล ใจดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเอกนารี คุ้นเคย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอลิษา พจนเรขา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2