กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนพพล ใจดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0917518115
อีเมล์ : Noppon.jai@hjp.ac.th

นางสาวเอกนารี คุ้นเคย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0926045648
อีเมล์ : Eknaree.kun@hjp.ac.th

นางสาวอลิษา พจนเรขา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : Alisa.poj@hjp.ac.th