โรงเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
121 หมู่ 2  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
เบอร์โทรศัพท์ 034-919785
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนพพล ใจดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเอกนารี คุ้นเคย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอลิษา พจนเรขา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2