กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญณภัทร ดอนสระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววาสนา สีแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนิกานดา สุคนธมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

Miss Vanessa Lacson
ครูอัตราจ้าง