กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญณภัทร ดอนสระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววาสนา สีแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนิกานดา สุคนธมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววสิษฐา ฉาบเทียนทอง
ครู Teach For Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2