โรงเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
121 หมู่ 2  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
เบอร์โทรศัพท์ 034-919785
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญณภัทร ดอนสระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววาสนา สีแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนิกานดา สุคนธมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

Miss Vanessa Lacson
ครูอัตราจ้าง