กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญณภัทร ดอนสระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 092-9245794
อีเมล์ : Kannaphat.don@hjp.ac.th

นางสาวนิกานดา สุคนธมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 089-5489114
อีเมล์ : Nikanda.suk@hjp.ac.th

นางสาวศุภรัตน์ นาคเขียน
ครูวิทยากรพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : suparat.nak@hjp.ac.th

นางสาวกัญจนา สระศรีสม
ครูวิทยากรพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : kanjana.sra@hjp.ac.th

นายรุจิกร พันธรักษ์
ครู Teach For Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2