คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ สืบแย้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภรณ์ เปรมปรีดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
อีเมล์ : Arporn.pre@hjp.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นายสุมิตร เชื้อทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสิริพงษ์ สืบเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธินันท์ เป้าเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุกิจกาญจนากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณกาญจนโนบล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายระเบียบ ประทุมสูตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเผอิญ แก่นจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพัชรพล สืบดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปราณี ลำเภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชโลม ปัญญาวชิโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม