คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ กมลสั่งสอน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธนา ศรีสนิท
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมุธิตา อ่อนแหยม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยธิดา พรมเพียงช้าง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริวรรณ เนตรนิยม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายทัตพงศ์ อาจคงหาญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภาวรินท์ ชำนาญ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพวรรณ ศรีบุตรเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายชินวัฒน์ รุ่งกลิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภสรา หงษ์โต
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนนทพร ใยเพ็ชร์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพิชชา สิงขรรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรี สืบกลัด
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิเชษฐ์ ถาลวัยร์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเฟื่องฟ้า ดอนสระ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญาภา วิเวก
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/2